Проект „Равен достъп до училищно образование“

ИНФОРМАЦИЯ

за дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 предвидени за реализиране в Обединено училище „ Христо Ботев“, село Баница

 

Дейност 1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Обща сума за учителски устройства 6004.799999999999 лв.

Допустима максимална стойност на средствата за учителски устройства 6004.80 лв.

Обща сума за ученически устройства 10918.56 лв.

Допустима максимална стойност на средствата за ученически устройства 11113.90 лв. oт които максималната сума за таблети – 2713.90 лв.

 

Дейност 2.  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението е насочено към подпомагане на учениците в придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи, с което да се гарантира успешното им включване в обучение от разстояние в електронна среда.

Посочете индикативния брой на учениците, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

84

 

Дейност 3.  Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Обучението е насочено към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.

Посочете индикативния брой на педагогическите специалисти, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

18

 

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Обучението на образователните медиатори и на родителите на ученици е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.

Индикативният брой на образователните медиатори, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

1

Индикативният брой на родителите, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

46

 

Дейност 5.  Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

Допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда е насочено към ученици от I-ви до X-ти клас за периода, в който те не посещават дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по медицински или уважителни причини (поставени под карантина).

В изпълнението на дейност 5 училищата могат да се включат през целия период на изпълнение на проекта.