Проекти

В периода 30.03 – 01.04, група ученици от ОбУ “Христо Ботев” – с. Баница посетиха град Габрово, при реализиране на дейност “ЕТНОизследовател” по проект “ЕТНОкомпас” към ЦОИДУЕМ. Учениците посетиха Етнографски музей на открито “Етър”, музей “Дом на хумора и сатирата”, Интерактивен музей на индустрията – Габрово и други емблематични места. Освен, че имаха възможността да разберат повече информация за различните занаяти, те наблюдаваха и процеса по създаване на изделията. Най-атрактивният момент за учениците, бе този, в който влязоха в обувките на занаятчиите и сами се опитаха да създадат свои произведения. Заложените проекти дейности, имат за цел – учениците да придобият знания и умения за историята, бита, кухнята, съвременния начина на живот, културата и занаятите на различните етноси, като по тази начин, в тях да се изгради интеркултурна компетентност.

Реализиране на дейности по проект „Етнокомпас“, към ЦОИДУЕМ

Учениците от начален етап при ОбУ “Христо Ботев” – село Баница, поздравиха своите родители, съученици и гости по повод предстоящите празници. Учениците от V, VI и VII клас, участваха в Коледни работилници, заедно с учители и родители. Те представиха своите изделия на организирания благотворителен коледен базар, в който се включиха и учениците от професионалната ни паралелка. По традиция, бяха връчени наградите “Ученик на месеца”. Дейностите са реализирани по НП “Заедно за всяко дете”.

Коледен концерт с представителни изяви по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта” се проведе днес в Народно читалище „Светлина-1910” село Баница. В концерта взеха участие учениците от ОбУ „Христо Ботев” село Баница с ръководител г-жа Петя Илиева, Женска певческа група „Орхидея” и Танцов състав „Светлина” при НЧ “Светлина-1910” село Баница с ръководител Юри Крумов.

НП на МОН “Заедно за всяко дете” – Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст”

Ученици, родители и учители, за втора година заедно като участници в национална програма “Заедно за всяко дете”.

Днес, 30.11.2023 г., в Обединено училище “Христо Ботев” – с. Баница, за втора поредна година се проведоха дейности по НП на МОН “Заедно за всяко дете” – Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст”. В присъствието на старши експерт приобщаващо образование, г-жа Ивка Гиздина, ученици, родители и учители работиха заедно и създадоха различни предмети – картички, сувенири, засадиха заедно семена и подправки, както и стайни растения, с които направиха стаите по-приветливи и уютни. Професионалните паралелки показаха уменията си в изкуството на кулинарията. Сътрудничеството между училище и родители е предаване на опит, възпитаване в общочовешки ценности и изграждане на отговорно поколение млади граждани

Проект „Подкрепа за приобщаващо образование“

В края на месец април се проведе работна среща за сътрудничество и споделяне на ресурси по Проект BG5M20P001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Психологът от ОбУ „Христо Ботев“ – с. Баница запозна колегите си от Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Девене и Обединено училище „Св. Климент Охридски“ – с. Тишевица с възможностите за работа по проекта, ползите от него, както и част от добрите практики, разработени от колеги от страната.

Национална програма „Заедно за всяко дете“

Модул 2. „Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците предучилищна и училищна възраст“ 

Цели на програмата:

Ангажиране на родителите и другите членове на семействата в процеса на
обхващане и включване на децата и учениците в системата на предучилищното
образование и училищното образование и повишаване възпитателния потенциал
на семейството.

 • Създаване на ефективна комуникация и на позитивни отношения между родители
 • учители – ученици в условията на равнопоставеност и диалог;
 • Активност на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от
  училищния живот; във вземането на решения и на тяхното реализиране; в
  предлагането на различни теми за дискусия, в провеждането на различни
  инициативи и събития;
 • Изграждане на партньорство с родителите за постигане на по-лесна адаптация и
  социализация на учениците в училищната среда; за развиване на положително им
  отношение към ученето и редовното им посещение в училище; за превръщането
  на училището в място за диалог;
 • Постигане на споделена визия с родителите за развитие на училището чрез
  утвърждаването на устойчив, позитивен училищен климат, на атмосфера на
  доверие, уважение и грижа за другия, на чувство за общностна принадлежност и
  стремеж към по-добри постижения на учениците.

Ученици от 6 и 7 клас участваха във викторина, проведена под мотото :“Всеки ученик-отличник“, която е реализирана по НП „Заедно за всяко дете“- Модул 2. Участниците получиха награди и много аплодисменти от публиката, за която също бяха предвидени въпроси.

Спортен празник „Мама, татко и аз“. Дейността е реализирана по НП „Заедно за всяко дете“ – Модул 2

Беседа на тема: „Взаимоотношения между родител и дете“ с гост-лектор Йонка Данова.Прекрасният кетъринг е дело на учениците ни от 8 клас. Дейността е реализирана по НП „Заедно за всяко дете“- Модул 2

Облагородяване на училищния двор. Дейността е по НП „Заедно за всяко дете“ – Модул 2

На 20.12.2022 г. проведохме Коледна кулинарна изложба – базар

Дейността е по НП „Заедно за всяко дете“ – Модул 2

ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУУЧИЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ – 29.06.2022 г.

programa_za_mezhduuchilischna_dejnost_teup (1)

Дейност 8  «Участие в междуучилищни дейности» организирани от Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница –  На 17.06.2022 година се проведе междуучилищна дейност с участието на ученици от Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, село Малорад. Дейността се реализира под формата на викторина, под надслов „Стани грамотен“. Учениците от двете училища, бяха разделени на отбори и в рамките на 3 кръга отговаряха на въпроси, свързани с учебния материал по Български език и литература – 7 клас. За доброто настроение между отделните кръгове се погрижиха учениците от 4 и  5 клас, участвали в групите за допълнително обучение по проекта „Подкрепа за успех“ в Обединено училище „Христо Ботев“, село Баница. Гости на мероприятието бяха експертите от РУО – Враца, , родители, ученици и учители. В края на викторината, участниците получиха грамоти и отборни награди.

ПРОЕКТ „УСПЕХ С ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕ И КУЛТУРА“, КЪМ СНЦ „ПРИОБЩЕНИ В ДЕЙСТВИЕ – РОМАКТ“ – ВРАЦА

Период на изпълнение: 05.01.2022 до 30.03.2022г., финансиран от програма Ромакт на Съвета на Европа и Европейската комисия.

1.Повишаване на информираността на учениците и родителите за средните училища в град Враца и за възможностите за подкрепа на семейства с ниски доходи ще се  организират и проведат различни дейности.

 • 1. Представяне на средни училища пред учениците и родителите
 • Ще поканим представители на 5 различни средни училища от град Враца в училището в село Баница, където те ще се представят пред родителите и децата. Самите средни училища ще предоставят промоционални материали, за да изтъкват предимствата си. Ще се даде възможност за отговаряне на всички въпроси, които възникнат от страна на родители и ученици.
 • Предвиждаме да организираме минимум 5 срещи между родителите, учениците и различни средни училища.

1.2. Посещение в средни училища в град Враца

Ще организираме посещение в трите училища във Враца, към които има проявен най-голям интерес по време на представянето им. В посещението ще бъдат включени и родители. Това ще мотивира както учениците, така и родителите.

1.3. Информиране на родителите и децата за възможности за подпомагане на ученици.

Проектният екип ще събере и систематизира информация за всички възможности за подкрепа на ученици в средно образование от семейства с ниски доходи. Това включва информация за социално подпомагане, за помощи за деца, за стипендии, за програми на НПО за осигуряване на безплатен транспорт и учебници и др.  След това ще бъде организирана родителска среща в училището, на която ще бъде представена събраната информация.

 1. За развиване на комуникативните умения на учениците, способността им да се представят и създават позитивни отношения с връстници и учители ще проведем 5 практически обучителни сесии. За целта, специалист – психолог чрез игрови упражнения ще помогне за развиването на комуникативните умения на учениците, а това ще подобри и тяхното самочувствие. Поредността на дейностите е следната:

2.1. Психолог

2.2. Психологът ще развие програма за всяка от сесиите.

2.3. Представяне и предоставяне на развитите програми от психолога  на учителите от училището в с. Баница, за да могат да ги приложат в работата си с децата.

2.4. Провеждане на 5 сесии с учениците от психолога. Всяка сесия ще е  с продължителност от 5 учебни часа или общата продължителност на всички сесии е 25 учебни часа, разпределени в 5 дни. Сесиите ще се провеждат в училището в с. Баница.

 1. Промоция на здравето сред младежите – предоставяне на знания за човешкото тяло, физиологичните процеси в пубертета, обсъждания за хигиената, предпазването от инфекциозни болести и други подходящи теми, които ще им помогнат да изградят полезни здравни навици, а от там – ще повишат самочувствието и увереността им.

Тази дейност включва провеждането на 8 презентации и дискусии с учениците по различни здравни теми.

 1. За създаване на ситуации за развиване на гордост у родителите от постиженията на децата им предвиждаме следните конкретни дейности:

4.1. Писане на ученическо есе от учениците, които завършват 7 клас, на тема „Какъв искам да стана и защо?“. Писането на есетата ще се реализира в училище, в час по български език и литература с помощ от учител- филолог.

4.2. Организиране на вечер за четене на есетата. Родителите ще бъдат поканени, всеки ученик ще прочете есето си в присъствието им. Ще се създаде позитивна обстановка, ще осигурим почерпка за всички, така че всеки ученик и родител да изпита чувство на радост и гордост. Ще включим родителите да помогнат с подреждането на залата.

 

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

Чрез проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ се цели осигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.

По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания. Ще се разработват и инструменти за оценка на потребностите на деца и ученици с изявени дарби, както и на тези в риск. Въз основа на тази оценка ще се планира конкретната допълнителна подкрепа за личностно развитие за всяко дете и ученик, която да доведе до неговата бъдеща успешна социална и професионална реализация. Затова от изключително важно значение в този процес е да се създадат модели и инструменти за приобщаващо образование, поставящи акцент върху идентифициране на силните страни на детето и ученика, за развитието на които да се планира подходяща допълнителна подкрепа.

Ще се провеждат обучения на специалисти от детските градини и училищата по проекта за прилагане на правилни подходи при използването на т.нар. „Карта за функционална оценка“, както и за прилагането на другите инструменти, разработени по проекта, за оценяване на потребностите и за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания,  с изявени дарби и в риск.Ще бъде закупено и оборудване за допълнителна подкрепа, с което ще бъдат създадени или обновени специализирани кабинети и помещения, като оборудването им ще е в зависимост от потребностите на децата и учениците. Ще може да се изгради нов специализиран кабинет – за психологическа подкрепа, за логопедична подкрепа, за кинезитерапия,  ресурсен или рехабилитационен кабинет, или да се обнови материално-техническата база на съществуващ вече такъв кабинет. Предвидени са 4 675 384 лева за създаване на нови специализирани кабинети и за надграждане и обновяване на материално-техническата база на вече съществуващи такива. Планирани са средства и за закупуване на софтуерни обучителни програми в размер на 526 382 лева.

 

ПРОЕКТ „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

ИНФОРМАЦИЯ

за дейностите по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 предвидени за реализиране в Обединено училище „ Христо Ботев“, село Баница

Дейност 1.  Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Обща сума за учителски устройства 6004.799999999999 лв.

Допустима максимална стойност на средствата за учителски устройства 6004.80 лв.

Обща сума за ученически устройства 10918.56 лв.

Допустима максимална стойност на средствата за ученически устройства 11113.90 лв. oт които максималната сума за таблети – 2713.90 лв.

Дейност 2.  Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Обучението е насочено към подпомагане на учениците в придобиване на базови технически умения за работа с електронни образователни платформи, с което да се гарантира успешното им включване в обучение от разстояние в електронна среда.

Посочете индикативния брой на учениците, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

84

Дейност 3.  Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда.

Обучението е насочено към подобряване на уменията на педагогическите специалисти за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.

Посочете индикативния брой на педагогическите специалисти, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

18

Дейност 4. Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.).

Обучението на образователните медиатори и на родителите на ученици е насочено към придобиване на умения за работа в електронна среда с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.

Индикативният брой на образователните медиатори, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

1

Индикативният брой на родителите, които през времето на проекта ще се включат в обучението:

46

Дейност 5.  Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда

Допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда е насочено към ученици от I-ви до X-ти клас за периода, в който те не посещават дневна присъствена форма на обучение или във форма синхронно обучение от разстояние в електронна среда, за повече от 10 учебни дни по медицински или уважителни причини (поставени под карантина).

 


ПРОЕКТ „КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“


245247987_4639727809410780_4425291096182174134_n

Име на програма: НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ – ИНТРЕДИСЦИПЛИНАРНОТО ОБУЧЕНИЕ КАТО НЕОБХОДИМОСТ

Кратко описание: Обучителният модул разглежда възможностите за осъществяване на интердисциплинарни връзки между KOO „Обществени науки и гражданско образование“, КО0 „Природни науки и екология“ и обучението по информационни технологии, така че да се повиши активният интерес на учениците към предметите от тези области. Основен акцент в обучението е разбирането, че стилът на учене на съвременните ученици е визуално-кинетичен. Развитието на възприятията се характеризира с бързина, многоканалност и многозадачност и изисква адекватно стимулиране с непрекъснат достъп до разнообразни информационни източници с възможност учениците да могат да правят връзки между различни предметни области. Програмата разглежда учебните програми и ДОС и съвместно с учителите разработва задачи за интердисциплинарно обучение с участието на технологиите. Представят се различни технологични и софтуерни решения, чрез които учителите да отговорят на предизвикателството да ангажират учениците с учебното съдържание. Разискват се възможностите, които има учителя, за да съставя и поставя реални практически задачи, които да стимулират и мотивират обучаемите да прилагат разнородни интердисциплинарни знания. МОДУЛ 1: ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕНИЦИ 1. Характеристики на децата родени през XXI век 2. Потребности на съвременните ученици 3. Ролята на технологиите в живота на учениците МОДУЛ 2: ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО 1. Интерактивни бели дъски 2. Интерактивни дисплеи 3. Софтуерни решения и образователни платформи МОДУЛ 3: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ВРЪЗКИ И ПОСТАВЯНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ 1. Характеристики на интердисциплинарното обучение и необходимостта от него 2. Връзка между учебното съдържание по Информационни технологии и КОО „Обществени науки и гражданско образование“ 3. Връзка между учебното съдържание по Информационни технологии и КОО „Природни науки и екология“ 4. Възможности за включване на технологиите в обучението в начален етап

Педагогически специалисти включени в групата: 16

Изпълнител

Име на юридическо лице: Школо ООД

Населено място: гр. София, община Столична, област София-град

Адресул. Любата № 15, ет. 3, ап. 7

НП „ОТНОВО ЗАЕДНО“

Програмата „Отново заедно“ осигурява шестдневни безплатни ваканции на ученици от I до XI клас от държавни и общински училища, като се поставя основен акцент върху социализацията на децата. В същото време тя подпомогна различни сфери и елементи по веригата на туристическата услуга – от туроператори и хотелиери до музеи, екскурзоводи и други участници в сектора.

Целта на „Отново заедно“ е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее затрудненията в социализацията им поради наложилото се неприсъствено обучение. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

В периода 01.08 – 06.08.2021 година, ученици от ОбУ „Христо Ботев“, село Баница, благодарение на програмата посетиха курортен комплекс „Албена“. Посетиха различни природни забележителности, аквапарк, бе организиран спортен ден.

 

Проект „Подкрепа за успех“

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап. В зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове, както и за мотивиране на учениците за задържанe в училище и за предотвратяване на преждевременното напускане.

НП „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“ КЪМ МОН

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС“, модул “Без свободен час в училище“ учебната 2021/2022 г.

През 2021/2022 учебна година ОбУ „Христо Ботев“ – село Баница ще продължи работа по проект по Националната програма „Без свободен час в училище“, модул “Без свободен час в училище“.

Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители и/или възпитатели да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. Да се повиши качеството на учебно-възпитателния процес, успеваемостта на учениците, дисциплината в училище, както и опазване живота и здравето на учениците.

ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА МЯРКАТА:

1. Ресурсно и финансово обезпечаване на образователно-възпитателния процес в училище.
2. Свеждане до минимум свободните часове на учениците, поради отсъствия на учители.
3. Усвояване на пълния обем часове, предвидени за всеки учебен предмет и повишаване качеството на обучение.
4. Повишаване на авторитета на училището сред родителската общност.
5. Осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
6. Осигуряване на допълнителни средства, необходими за заплащане труда на заместващите учители.

ПРОЕКТ „ВСЕКИ УЧЕНИК ЩЕ БЪДЕ ОТЛИЧНИК“, КЪМ ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ

Цел на проекта: Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии, активно участие на родителите в училищния живот.

Проблемите, които решава: С този проект се цели въвеждане на модел за интервенция, която води до намаляване до минимум на отпадналите ученици, намаляване на отсъствията, увеличаване на записването на ромски младежи и девойки в средни училища и повишаване на училищния успех, както и за активно включване на родителите в училищния живот на децата им.

Проектът е насочен към:

-Деца от ромски етнос; Освен ромски деца се работи и с неромски ученици, с цел преодоляване на различията, изграждане на обща мултикултурна среда в училище; обучение в толерантност и взаимно приемане.

-Учители и директори от училищата, в които учат тези деца

-Ромски родители и други членове на семейството

Дейностите, за да се приложи този модел включват: 

– Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането;

– Въвеждане на интеркултурно образование: чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и други форми;

– Активизиране на учениците: чрез създаване на Ученически парламент, въвеждане на ученици-наставници и други;

– Овластяване на родителите: чрез създаване на Родителски клуб, училище за родители и др.;

– Обучение на учители за работа в мултикултурна среда;

– Индивидуална работа със застрашените от  отпадане ученици;

– Системен обмен на опит между училищата, прилагащи модела: изграждане и заздравяване на мрежа от 250 училища;

– Теренна подкрепа за правилното прилагане на модела и постигане на очакваните резултати: вкл. съдействие за ефективна работа на терен и ангажиране на родителите с образованието на децата и училищния живот; съдействие за ефективна квалификация на учителите за работа в интеркултурна среда; цялостна подкрепа за развитие на училището;

– Провеждане на Регионални срещи и Национална педагогическа конференция за обмен на добри практики и иновации в областта на намаляване на отпадането и задържането на ромски деца в училище.

– Методическа подкрепа на училищата.

– Провеждане на национален Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ във В. Търново в началото на месец юни.

 

Проект „Образование за утрешния ден“

През учебната 2020/2021 година в Обединено училище „Христо Ботев „-с.Баница продължават заниманията по проект „ Образование за утрешния ден“. През миналата учебна година беше сформирана сборна група от ученици от първи и трети клас. Името на групата е „ Аз и компютъра“. Целта на учебните занятия по този проект е да се формират и развиват базови дигитални компетентности у учениците. В резултат на обучението в групата, учениците се ориентират правилно в работния плот. По-голямата част от тях могат да създават документ и да запазват файл в папка. Подбират подходящо изображение към текст, работят с таблети и могат да откриват информация в Интернет. Започнахме работа по първите им е-проекти. Всичко това го правят с голямо желание и удовлетвореност от постигнатите резултати.

Провеждане на обучения в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА“ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

В период 07.11. – 09.11.2019 г., в гр. Върбица бе проведена среща с цел обмяна на опит, възможности и перспективи за иновации в училище.

ИНОВАЦИИ:

 • ПРЕХОДА IV—V КЛАС—РАЗГОВОРИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕРИТЕЛНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ДР.;
 • РАННИТЕ БРАКОВЕ – ВЛЮЧВАТ СЕ И РОДИТЕЛИТЕ; ДОБРИ ПРИМЕРИ;
 • УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЧЕНИЧЕСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ – ИМА ЧЕТИРИ КОМИСИИ  – ПРЕВЕНЦИЯ НА ОТ ПАДАНЕТО;  БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ; КУЛТУРЕН  КАЛЕНДАРИЗРАБОТВАНЕ НА ГОДИШЕН КАЛЕНДАР НА УЧИЛИЩЕТО;
 • КЛАСНИТЕ АКТИВИ V—IX КЛАС—ОТ ВСЕКИ КЛАС СЕ ИЗБИРАТ ТРИ ДВОЙКИ МЕНТОРИ, КОИТО ПОДПОМАГАТ УЧЕНИЦИ СЪС ЗАРУДНЕНИЯ С УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ;
 • КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ IV—IX КЛАС – ВЗАИМОПОМОЩ, ОРГАНИЗИРАНОСТ, ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ И ДР.;
 • РОДИТЕЛИТЕ – ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ РАЗЛИЧНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ.

Част от дейностите за реализиране на иновациите, които ни бяха представени:

 • органайзер – среща между ръководството на училището и управителния съвет;
 • Ментори в действие;
 • Нашият клас организира дарителски кампании;
 • Тематични срещи с родителският клуб;
 • Барометър – измерване на очакванията чрез анкети, разговори и др.

Проект – „Училището- място за учене на малки и пораснали хора” към ЦОИДУЕМ – София

Извънкласни и извънучилищни дейности – задържане на децата в училище чрез обмяна на добри практики между групи училища

Родителите са част от училищния живот на своите деца. Те присъстват на всички тържества и се радват на успехите им, ангажират се с проблемите им.

Проект „Намаляване на отпадането на учениците от училище“ към център „Амалипе“

Проект – „Подобряване качеството на образованието в  средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”, финансиран от ЕС