Награди

Ученик на месеца

По инициатива на Ученическия съвет всеки клас избира Ученик на месеца, който отговаря на определени критерии- участие в извънкласни дейности, недопускане на неизвинени отсъствия, постижения в учебно-възпитателния процес и др.Избраните за Ученик на месеца от отделните класове получават и награди.
От всички номинирани ученици педагогическият колектив на ОУ”Христо Ботев” избира Ученик на годината, който се обявява на Празника на училището.