План – прием 2022 -2023 учебна година

Информация на вниманието на ученици завършващи VII клас, и техните родители

график дейности по приемане на ученици VIII – XI клас

държавен план – прием VIII клас

Заповед училищен план – прием 2022 – 2023

Документи за учебната 2021/2022 година

док. спортни площадки

II СРОК

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2021 – 2022 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2021 – 2022 г.

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за консултации с ученици изпитващи затруднения в овладяване на учебното съдържание в ГЦОУД

График за консултации на учителите по учебни предмети

орг. на учеб. ден ОРЕС за периода от 14.01. – 18.01.22 г. -VII, VIII и X клас

орг. на учеб. ден ОРЕС за периода от 07.01. – 11.01.22 г. -V, VI и IX клас

I СРОК

орг. на учеб. ден ОРЕС  за периода от  08.11.21 г. до  промяна на епидемичната обстановка.

График за консултиране на родители и ученици ОРЕС

Графици за консултации на учителите – ОРЕС

орг. на учеб. ден ОРЕС  за периода 25.10.21 г. – 05.11.21 г.

Вътрешни правила за организация на пропусквателния режим

Орг. на учебния ден – целодневна, при обуч. от разстояние в електронна среда – 3 клас от 08.10.21 г. до 17.10.21 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2021 – 2022 г.

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2021 – 2022 г.

График на консултации на учителите с ученици изпитващи затруднения

График за консултации на учителите по учебни предмети с ученици

заповед форми за обучение

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Годишен план за квалификационна дейност на педагогическите специалисти

Етичен кодекс

Мерки в контекста на COVID – 19

Правила за обучение в електронна среда в условията на COVID-19 за учебната 2021-2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на ранни възможностти за приобщаване на учениците

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Правилник за дейността на училището

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

Графици за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения и преодоляване на социалната дистанция при учениците

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – I клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – II клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – III клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – IV клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – V клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – VI клас

 

План – прием  за учебната 2021/2022 г. 

Училищен план прием за учебната 2021-2022 година

План – прием  за учебната 2020/2021 г. след 7 клас

Презентация за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Враца

Заповед на началник на РУО-Враца относно държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Документи

Организация на учебния ден – полудневна, I – IV клас, втори срок OPEC

Организация на учебния ден – полудневна, втори срок, II клас OPEC

Седмично разписание и организация на учебния ден, втори срок V – IX клас ОРЕС

График на консултации с ученици изпитващи затруднения за втори срок, при работа в ОРЕС

График за консултации на учители по учебни предмети с ученици, през II срок, при работа в ОРЕС

Седмично разписание V- IX клас + дневен режим втори срок 2020 – 2021г.

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим втори срок 2020 – 2021г.

Седмичното разписание отнасящо се до учениците 5-9 клас

Организация на учебния ден – целодневна, I срок I – IV клас

Организация на учебния ден – целодневна, I срок V – VII клас

Организация на учебния ден – целодневна, I срок VIII – IX клас

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документaция

График за консултации на учителите с учениците изпитващи затруднение в овладяване на учебното съдържание

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Годишен план за квалификационна дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правила за безопасен интернет

Правилник за дейността на училището 2020 – 2021г.

Стратегия за развитие на училището 2020 – 2021 г.

Седмично разписание за първия учебен срок

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщ. на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 г

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19, през учебната 2020-2021 г.

Правила за обучение в електронна среда в условията на COVID-19 за учебната 2020-2021 г.

Обява по проект „Подкрепа за успех“

Уведомление за поверителност на личните данни

Уведомление за защита на личните данни

Училищен план – прием за учебната 2020/2021 година.

Стратегия на училището 2016-2020г.

Дубликати

Признаване от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване

Училищни учебни планове

Правилник за дейността на училището

План за дейността на училището с приложения

Информация за организация на учебния ден

График за прием на ученици в 8 клас

График за дейности по проекта „Подкрепа за успех“

Инфо 150 – наше ,признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – наше, приемане и преместване

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Обществен съвет

Училищни учебни планове

Учебна 2020-2021 година

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

Учебна 2019-2020 година

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

10 клас