ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ

поправителни изпити – септември, 2024

изпити

ПЛАН – ПРИЕМ 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА

plan_priem_8

Заповед училищен план – прием и график за прием 2024 – 2025 уч. година,

Документи за учебната 2023/2024 година

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2023 – 2024 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2023 – 2024 г.

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация за втори срок

График за консултации на учителите по учебни предмети за втори срок

График за консултации с ученици изпитващи затруднения в овладяване на учебното съдържание в ГЦОУД за втори срок

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2023 – 2024 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2023 – 2024 г.

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за консултации с ученици изпитващи затруднения в овладяване на учебното съдържание в ГЦОУД

График за консултации на учителите по учебни предмети

Стратегия за развитие на училището 2023-2028 г.

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възп., обуч. и труд

Етичен кодекс

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

План за дейността на училището

Училищна проц. за подаване, разгл. и решаване на предложения, жалби и сигнали

Програма за гражд., здравно, екологично и интеркултурно образ.

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП  5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

План – прием 2023 – 2024 учебна година

Заповед училищен план – прием и график за прием 2023 – 2024 уч. година,

Документи за учебната 2022/2023 година

поправителни изпити

Изпити на ученици за направени  над 25% отсъствия

II срок

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2022 – 2023 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2022 – 2023 г.

График за консултации с ученици изпитващи затруднения в овладяване на учебното съдържание в ГЦОУД

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за консултации на учителите по учебни предмети

I срок

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2022 – 2023 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2022 – 2023 г.

График за консултации на ученици изпитващи затруднения в овладяване на учеб. съдържание

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График консултации по учебни предмети

Мерки за повишаване на качеството на образованието

План за дейността на ОбУ Христо Ботев, село Баница

Правилник за вътрешния трудов ред

ПДУ – 2022-2023г._compressed

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възп., обуч. и труд

Програма за гражд., здравно, екологично и интеркултурно образ.

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщ. на деца и ученици от уязвими групи

Училищна проц. за подаване, разгл. и решаване на предложения, жалби и сигнали

Годишна училищна програма за ЦОУД

УУП – 1 клас

УУП – 2 клас

УУП – 3 клас

УУП – 4 клас

УУП – 5 клас

УУП – 6 клас

УУП – 7 клас

УУП – 8 клас

УУП – 9 клас

УУП 10 клас

План – прием 2022 -2023 учебна година

Информация на вниманието на ученици завършващи VII клас, и техните родители

график дейности по приемане на ученици VIII – XI клас

държавен план – прием VIII клас

Заповед училищен план – прием 2022 – 2023

Документи за учебната 2021/2022 година

док. спортни площадки

II СРОК

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2021 – 2022 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за втори срок на учеб. 2021 – 2022 г.

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищна документация

График за консултации с ученици изпитващи затруднения в овладяване на учебното съдържание в ГЦОУД

График за консултации на учителите по учебни предмети

орг. на учеб. ден ОРЕС за периода от 14.01. – 18.01.22 г. -VII, VIII и X клас

орг. на учеб. ден ОРЕС за периода от 07.01. – 11.01.22 г. -V, VI и IX клас

I СРОК

орг. на учеб. ден ОРЕС  за периода от  08.11.21 г. до  промяна на епидемичната обстановка.

График за консултиране на родители и ученици ОРЕС

Графици за консултации на учителите – ОРЕС

орг. на учеб. ден ОРЕС  за периода 25.10.21 г. – 05.11.21 г.

Вътрешни правила за организация на пропусквателния режим

Орг. на учебния ден – целодневна, при обуч. от разстояние в електронна среда – 3 клас от 08.10.21 г. до 17.10.21 г.

Седмично разписание V – X клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2021 – 2022 г.

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим за първи срок на учеб. 2021 – 2022 г.

График на консултации на учителите с ученици изпитващи затруднения

График за консултации на учителите по учебни предмети с ученици

заповед форми за обучение

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

Годишен план за квалификационна дейност на педагогическите специалисти

Етичен кодекс

Мерки в контекста на COVID – 19

Правила за обучение в електронна среда в условията на COVID-19 за учебната 2021-2022 г.

Мерки за повишаване качеството на образованието

План за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на ранни възможностти за приобщаване на учениците

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Правилник за дейността на училището

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

УУП 10 клас

Графици за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения и преодоляване на социалната дистанция при учениците

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – I клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – II клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – III клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – IV клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – V клас

График за провеждане на компенсиращи мерки за преодоляване на обучителни затруднения – VI клас

 

План – прием  за учебната 2021/2022 г. 

Училищен план прием за учебната 2021-2022 година

План – прием  за учебната 2020/2021 г. след 7 клас

Презентация за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Враца

Заповед на началник на РУО-Враца относно държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

Документи

Организация на учебния ден – полудневна, I – IV клас, втори срок OPEC

Организация на учебния ден – полудневна, втори срок, II клас OPEC

Седмично разписание и организация на учебния ден, втори срок V – IX клас ОРЕС

График на консултации с ученици изпитващи затруднения за втори срок, при работа в ОРЕС

График за консултации на учители по учебни предмети с ученици, през II срок, при работа в ОРЕС

Седмично разписание V- IX клас + дневен режим втори срок 2020 – 2021г.

Седмично разписание I – IV клас + дневен режим втори срок 2020 – 2021г.

Седмичното разписание отнасящо се до учениците 5-9 клас

Организация на учебния ден – целодневна, I срок I – IV клас

Организация на учебния ден – целодневна, I срок V – VII клас

Организация на учебния ден – целодневна, I срок VIII – IX клас

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документaция

График за консултации на учителите с учениците изпитващи затруднение в овладяване на учебното съдържание

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Годишен план за квалификационна дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правила за безопасен интернет

Правилник за дейността на училището 2020 – 2021г.

Стратегия за развитие на училището 2020 – 2021 г.

Седмично разписание за първия учебен срок

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщ. на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 г

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19, през учебната 2020-2021 г.

Правила за обучение в електронна среда в условията на COVID-19 за учебната 2020-2021 г.

Обява по проект „Подкрепа за успех“

Уведомление за поверителност на личните данни

Уведомление за защита на личните данни

Училищен план – прием за учебната 2020/2021 година.

Стратегия на училището 2016-2020г.

Дубликати

Признаване от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване

Училищни учебни планове

Правилник за дейността на училището

План за дейността на училището с приложения

Информация за организация на учебния ден

График за прием на ученици в 8 клас

График за дейности по проекта „Подкрепа за успех“

Инфо 150 – наше ,признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – наше, приемане и преместване

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Обществен съвет

Училищни учебни планове

Учебна 2020-2021 година

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

Учебна 2019-2020 година

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

10 клас