Документи

План – прием  за учебната 2020/2021 г. след 7 клас

Презентация за държавен план-прием за учебната 2020/2021 година в област Враца

Заповед на началник на РУО-Враца относно държавен план-прием за учебната 2020/2021 година

 

Документи

График за консултиране на родители, ученици и водене на училищната документaция

График за консултации на учителите с учениците изпитващи затруднение в овладяване на учебното съдържание

Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

Годишен план за квалификационна дейност

Мерки за повишаване качеството на образованието

Правила за безопасен интернет

Правилник за дейността на училището 2020 – 2021г.

Стратегия за развитие на училището за 2020 – 2024 г.

Седмично разписание за първия учебен срок

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщ. на децата и учениците от уязвимите групи

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Годишен план за дейността на училището за учебната 2020-2021 г

Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19, през учебната 2020-2021 г.

Правила за обучение в електронна среда в условията на COVID-19 за учебната 2020-2021 г.

Обява по проект „Подкрепа за успех“

Уведомление за поверителност на личните данни

Уведомление за защита на личните данни

Училищен план – прием за учебната 2020/2021 година.

Стратегия на училището 2016-2020г.

Дубликати

Признаване от чужбина I – VI клас

Приемане и преместване

Училищни учебни планове

Правилник за дейността на училището

План за дейността на училището с приложения

Информация за организация на учебния ден

График за прием на ученици в 8 клас

График за дейности по проекта „Подкрепа за успех“

Инфо 150 – наше ,признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – наше, приемане и преместване

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на училището

Обществен съвет

Училищни учебни планове

 

Учебна 2020-2021 година

УУП 1 клас

УУП 2 клас

УУП 3 клас

УУП 4 клас

УУП 5 клас

УУП 6 клас

УУП 7 клас

УУП 8 клас

УУП 9 клас

 

Учебна 2019-2020 година

1 клас

2 клас

3 клас

4 клас

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

10 клас