Документи

График за прием на ученици в 8 клас

График за дейности по проекта „Подкрепа за успех“

Бюджет на ОУ „Христо Ботев“ с. Баница за 2019 г9

Правила за условията и реда за получаване на стипендии в обединено училище „Христо Ботев“, село Баница за втори срок учебната 2018/2019 година

Училищен учебен план I клас

Училищен учебен план II клас

Училищен учебен план III клас

Училищен учебен план IV клас

Училищен учебен план V клас

Училищен учебен план VI клас

Училищен учебен план VII клас

Училищен учебен план IX клас

Инфо 150 – наше ,признаване от чужбина I – VI клас

Инфо 138 – наше, приемане и преместване

Справка за преходен остатък по сметка обединено училище „Христо Ботев“, село Баница към 31.12.2018г.

План за дейността на основно училище Христо Ботев – с. Баница, общ. Враца за учебната 2018/2019 година

Заповед за училищен план-прием 2018-2019г.

Отчет за изпълнение на бюджет 2017г. и бюджет 2018г.

План за изпълнение на стратегията на обединено училище „Христо Ботев“, село Баница, за периода 2016-2018 година

Вътрешни правила за участие на педагогическите специалисти с квалификационна дейност през учебната 2017/2018 г.

Етичен кодекс

Изпълнение на бюджет 2016 г.

Стратегия за развитие на училището

Обществен съвет

Годишен план за дейността на основно училище Христо Ботев – с. Баница, общ. Враца за учебната 2016/2017 година

Училищен учебен план 2016/2017

Бюджет 2016г.

Бюджет 2015г.

Изпълнение на бюджет 2014г.

Годишен план за дейността на основно училище Христо Ботев – с. Баница, общ. Враца за учебната 2014/2015 година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище

Отчет за изпълнението на бюджета 2013 г.

Бюджет 2014 г., ОУ Христо Ботев, с. Баница

Стратегия за развитие на основно училище „Христо Ботев”- село баница, Област враца за периода 2014 – 2019 година